Онлайн хичээл

Онлайн хичээл рүү нэвтрэхдээ багш, суралцагчид нь сургуулийн имэйл хаягаа ашиглан нэвтэрнэ. Хэрэв та онлайн хичээлүүд рүү нэврэх эрхгүй бол "Class not found" гэсэн алдаа гарна.

Бага сургууль: 1-5-р ангиуд

Mongolian Language & Math for 1a grade

Mongolian Language & Math for 1b grade

Mongolian Language & Math for 1v grade

English for 1a grade

English for 1b grade

English for 1v grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 1a grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 1b grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 1v grade

Mongolian Language & Math for 2a grade

Mongolian Language & Math for 2b grade

Mongolian Language & Math for 2v grade

English for 2a grade

English for 2b grade

English for 2v grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 2a grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 2b grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 2v grade

Mongolian Language & Math for 3a grade

Mongolian Language & Math for 3b grade

Mongolian Language & Math for 3v grade

English for 3a grade

English for 3b grade

English for 3v grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 3a grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 3b grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 3v grade

Mongolian Language for 4a grade

Math for 4a grade

English for 4a grade

Science in Mongolian for 4a grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 4a grade

Mongolian Language for 4b grade

Math for 4b grade

English for 4b grade

Science in Mongolian for 4b grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 4b grade

Mongolian Language for 5a grade

Math for 5a grade

CP Math for 5a grade

English for 5a grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 5a grade

Mongolian Language for 5b grade

Math for 5b grade

CP Math for 5b grade

English for 5b grade

Art, Music, Dance, PE and Health for 5b grade

Дунд сургууль: 6-р ангиуд

Checkpoint Math 1112 for 6a grade

Checkpoint Math 1112 for 6b grade

Checkpoint Math 1112 for 6v grade

Checkpoint English 1110 for 6a grade

Checkpoint English 1110 for 6b grade

Checkpoint English 1110 for 6v grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 6a grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 6b grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 6v grade

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 6abv grades

Geography in English for 6a grade

Geography in English for 6b grade

Geography in English for 6v grade

German for 6abv grades

Chinese for 6ab grades

Chinese for 6v grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for for 6a grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for for 6b grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for for 6v grade

 

Mongolan History for 6abv grades

Дунд сургууль: 7-р ангиуд

Checkpoint Math 1112 for 7a grade

Checkpoint Math 1112 for 7b grade

Checkpoint Math 1112 for 7v grade

Checkpoint English 1110 for 7a grade

Checkpoint English 1110 for 7b grade

Checkpoint English 1110 for 7v grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 7a grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 7b grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 7v grade

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 7a grade

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 7b grade

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 7v grade

Checkpoint Science (Chemistry) 1113 for 7abv grades

Checkpoint Science (Physics) 1113 for 7abv grades

German for 7abv grades

Chinese for 7a grade

Chinese for 7b grade

Chinese for 7v grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 7a grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 7b grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 7v grade

Geography in English for 7a grade

Geography in English for 7b grade

Geography in English for 7v grade

Geography, Social Studies and Mongolian History for 7abv grades

Дунд сургууль: 8-р ангиуд

Checkpoint Math 1112 for 8a grade

Checkpoint Math 1112 for 8b grade

Checkpoint English 1110 for A1 group

Checkpoint English 1110 for A2 group

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 8a grade

Checkpoint Global Perspectives 1129 for 8b grade

Checkpoint Science (Chemistry) 1113 for 8th grades

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 8a grade

Checkpoint Science (Biology) 1113 for 8b grade

Checkpoint Science (Physics) 1113 for 8th grades

German for 8ab grades

Chinese for 8a grade

Chinese for 8b grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 8a grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 8b grade

Geography in English for 8a grade

Geography in English for 8b grade

World History in English for 8a grade

World History in English for 8b grade

Geography, Social Studies and Mongolian History for 8ab grades

Ахлах сургууль: 9-р ангиуд

IGCSE English as a Second language 0511 for 9th grades

IGCSE Math 0580 for 9a grades

IGCSE Math 0580 for 9b grades

IGCSE Physics 0625 for 9th grades

IGCSE Chemistry 0620 for 9ab grades

IGCSE Biology 0610 for 9th grades

IGCSE Geography 0460 for 9th grades

IGCSE History 0480 for 9th grades

IGCSE Global Perspectives 0457 for 9th grades

IGCSE Economics 0455 for 9th grades

IGCSE Business Studies 0450 for 9th grades

IGCSE Computer Science 0478 for 9th grades

IGCSE Music 0480 for 9th grades

IGCSE Art 0400 for 9th grades

German for 9th grades

Chinese for 9th grades

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 9a grade

Mongolian Language, Mongolian Script and Literature for 9b grade

Geography, Social Studies and Mongolian History for 9ab grades

Ахлах сургууль: 10-р ангиуд

IGCSE English as a Second language 0511 for 10th grades

IGCSE Math 0580 for 10th grades

IGCSE Chemistry 0620 for 10ab grades

IGCSE Geography 0460 for 10th grades

IGCSE History 0480 for 10th grades

IGCSE Business Studies 0450 for 10th grades

IGCSE Computer Science 0478 for 10th grades

IGCSE Art 0400 for 10th grades

AS Chemistry 9701 for 10ab grades

AS Biology 9700 for 10th grades

AS Physics 9702 for 10th grades

AS Math 9709 for 10th grades

German for 10th grades

Chinese for 10th grades

Ахлах сургууль: 11-р ангиуд

IELTS (by Ganbaa) for 11th grades

IELTS (by Sooko) for 11th grades

IELTS (by Ari) for 11th grades

SAT English for 11th grades

AS Math 9709 for 11th grades

SAT Math Subject for 11th grades

SAT Math for 11th-12th grades

Mongol Math for 11a grade

Mongol Math for 11b grade

AS Physics 9702 for 11th grades

SAT Physics Subject for 11th grades

AS Chemistry 9701 for 11th grades

AS Biology 9700 for 11th grades

IGCSE Business Studies 9609 for 11th grades

IGCSE Computer Science 9608 for 11th grades

Mongolian Languages for 11a grade

Mongolian Languages for 11b grade

Ахлах сургууль: 12-р ангиуд

 

English for 12th grades

Math for 12th grades

SAT Math for 11th-12th grades

Mongolian languages for 12th grades

Physics for 12th grades

Biology for 12th grades

Chemistry for 12th grades

Social studies for 12th grades

© Copyright 2021 by Orkhon Khasu School